CÁC ĐẠI ĐỆ TỬ XUẤT GIA

Các đại đệ tử xuất gia

Trường lão Angulimàla

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên Bhaggava, giữ chức cố vấn tôn giáo cho vua nước Kosala.   Trong đêm ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp… Read More ›

Cuộc đời Thánh Tăng Sìvali

(LX) Sivàli (Thera. 9) Ngài sanh ra là con của Suppavàsà, công chúa con vua, trong thời đức Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh đẻ được và nằm chịu đau khổ trong bảy ngày, bà nói với người chồng: ‘Trước khi… Read More ›