TỊNH ĐỘ TÔNG

Ý nghĩa chữ tu

  GN – Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi theo lộ trình của Phật đã đi và thể hiện trong cuộc sống những giáo pháp mà Ngài truyền trao cho chúng ta.  Tuy nhiên, trong đạo Phật,… Read More ›