VI DIỆU PHÁP

VI DIỆU PHÁP

37 Phẩm Trợ Đạo

37 PHẨM TRỢ ĐẠO ĐƯỢC NÓI TRONG CÁC KINH PALI ‘’Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành ?, bốn niệm xứ được tu tập đi… Read More ›

Ðặc tính của tâm tham

Tâm có nhiều loại khác nhau. Chúng được người ta phân loại là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố. Tất cả những loại tâm này phát sinh thường xuyên. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về… Read More ›

Thế nào là Nghiệp ?

265- Nghiệp (Kamma). V- Thế nào là Nghiệp? Ð- Nghiệp là hành vi tạo tác, hành động, dù Thiện hay Bất Thiện. Nghiệp được chia ra thành 3 phần: – Thời gian thành tựu của Nghiệp. – Mãnh lực của… Read More ›

Thế nào là cõi ?

261- Cõi (Bhūmi) (*). V- Thế nào là cõi? Ð- Cõi là nơi chúng sanh nương, loài hữu tình ở Cõi có 3: 1) Cõi Dục Giới. 2) Cõi Sắc Giới. 3) Cõi Vô Sắc Giới. (*) Chỗ nương để sinh… Read More ›