đại sư Huệ Năng

Vô Tướng Tụng

  Thuyết thông và tâm thông Như mặt trời giữa không. Chỉ truyền pháp kiến tánh, Ra đời phá tà tông.   Pháp vốn không đốn, tiệm. Mê ngộ vốn chậm mau. Chỉ môn Kiến tánh ấy, Người ngu dễ… Read More ›